Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Otolaryngologii

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

ReumoortopediaReumoortopedia

 ____________________________________________________________________________

Kompleksowe i skoordynowane leczenie schorzeń narządów ruchu, w tym powstałych na tle chorób reumatoidalnych.

W dniu 19 lutego 2017 roku trzy podmioty prowadzące działalność leczniczo-rehabilitacyjną schorzeń narządów ruchu - reumatologicznych i ortopedycznych, tj.
 • 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu
 • Europejskie Specjalistyczne Centra Medyczne - Korfantowska Ortopedia
  i Rehabilitacja "KORT" Sp. z o.o. w Korfantowie
 • KRIOSONIK Sp. z o.o. w Warszawie

podpisały Umowę Partnerską pod nazwą "Opolski Alians Reumoortopedyczny", zwany dalej Aliansem.

W dniu 07.03.2017 na podstawie Aneksu do umowy Aliansu przystąpił Uniwersytet Opolski
w Opolu.

Celem Aliansu jest:
 1. Integracja podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego oraz rehabilitacji schorzeń narządów ruchu, w tym przede wszystkim powstałych na tle chorób reumatoidalnych 
  w celu kompleksowego i skoordynowanego ich leczenia.
 2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów merytorycznych, organizacyjnych
  i ekonomicznych - związanych z prowadzeniem ww. działalności.
 3. Współpraca z uczelniami, instytucjami naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi badania i zainteresowanymi działalnością w zakresie reumoortopedii.
 4. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia warunków rozwoju prowadzonej działalności z korzyścią dla pacjentów.
 5. Prowadzenie wspólnych działań na rzecz systematycznej poprawy jakości świadczonych usług oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozy, leczenia i rehabilitacji pacjentów reumoortopedycznych.
Uczestnicy Aliansu posiadają wysoko kwalifikowaną, doświadczoną kadrę medyczną
i diagnostyczną, nowoczesny sprzęt diagnostyczno - leczniczy i rehabilitacyjny oraz dysponują obiektami spełniającymi normy krajowe i europejskie.


Pacjenci zainteresowani kompleksowym, skoordynowanym leczeniem schodzeń reumatologicznych, ortopedycznych lub reumoortopedycznych winni skontaktować się z:

116 Szpital Wojskowy w Opolu

KORT Klinika w Korfantowie - tel. (77) 443 46 07

KRIOSONIK w Warszawie - tel. (26) 162-57-57

Uniwersytet Opolski


Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu