Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Otolaryngologii

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

Reumoortopedia


DZIENNY ODDZIAŁ ZABURZEŃ NERWICOWYCH

Kierownik Oddziału:

psycholog Adam Jawiński

 603-536-655

____________________________________________________________________________
Leczenie w Oddziale i w Poradni Konsultacyjnej jest prowadzone w oparciu o Umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Procedury kwalifikacyjne - kwalifikacja wstępna do podjęcia leczenia w Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych odbywa się poprzez Konsultacyjną Poradnię Zdrowia Psychicznego 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ. Do leczenia w Oddziale kwalifikowane są osoby dorosłe, leczone z powodu różnorodnych postaci objawów nerwicowych takich jak zaburzenia lękowe, dolegliwości somatyczne o etiologii nerwicowej, zaburzenia snu, reakcje na silny stres lub stres przewlekły, obniżenie nastroju, nadmierne wyczerpanie.
Kwalifikacja wstępna odbywa się w oparciu o diagnozę psychologiczną.
Przyjmowanie do Oddziału odbywa się w oparciu o skierowanie wystawione przez Poradnię Konsultacyjną lub w oparciu o skierowanie wystawione w ramach innych Poradni, potwierdzone w Poradni Konsultacyjnej.
Procedury przyjęcia do Oddziału
 • wstępna konsultacja psychiatryczna
 • wywiad psychologiczny
Odmowa przyjęcia
 • zmiana stanu psychicznego dająca podstawę do postawienia innego rozpoznania niż zaburzenia nerwicowe,
 • stan somatyczny stwarzający zagrożenie życia,
 • zgłoszenie się pod wpływem alkoholu.
Organizacja zajęć w Oddziale
 • podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa. W ramach Oddziału prowadzone są dwie grupy 10 osobowe.
 • w uzasadnionych przypadkach stosuje się elementy terapii indywidualnej,
 • czas trwania terapii - w zależności od potrzeb 4 do 12 tygodni,
 • zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu,
 • po zakończeniu pobytu w Oddziale istnieje możliwość kontynuowania leczenia w oparciu o psychoterapię indywidualną.
Personel
 • Kierownik Oddziału - Adam Jawiński, specjalista psycholog kliniczny, uprawnienia do prowadzenia psychoterapii potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psycholog z blisko 40 letnim stażem zawodowym, specjalizujący się w prowadzeniu psychoterapii zarówno indywidualnej jak i grupowej, preferujący podejście eklektyczne ? metodykę wyznacza indywidualne zapotrzebowanie Pacjenta,
 • dr n. med. Zygmunt Więcek - specjalista psychiatra z długoletnim stażem zawodowym,
 • Małgorzata Mosiądz Jawińska - psycholog kliniczny z 20 letnim stażem zawodowym, doświadczona w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. W trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, specjalizująca się w psychodramie,
 • Iwona Konieczna - psycholog z blisko 30 letnim stażem zawodowym, doświadczony i ceniony psychoterapeuta, przez wiele lat związana z Ośrodkiem w Mosznej. W terapii indywidualnej preferująca podejście dynamiczne,
 • Beata Zysek - psycholog społeczny, wykładowca psychologii społecznej. Od wielu lat prowadzi warsztaty i treningi z zakresu "Komunikacji interpersonalnej". Zainteresowania to psychologia wpływu społecznego i psychologia C.G. Junga,
Współpracownicy
 • Janusz Augustyniak, specjalista psychiatra zatrudniony w Poradni Zdrowia Psychicznego 116 Szpitala Wojskowego, ordynator Oddziału Psychogeriatrycznego,
 • Specjaliści zatrudnieni w Poradniach 116 Szpitala Wojskowego oraz pozostali (m.in. logopeda, rehabilitanci).

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu