Szpital:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Laryngologiczny

Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychogeriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Przychodnie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Medycyna Pracy

Pracownie Diagnostyczne

Alians:

ReumoortopediaBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Biuletyn Informacji Publicznej:

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania nakłada na Jednostki ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

____________________________________________________________________________
     1. Dane ogólne:

Nazwa:

116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ    
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46

strona www:

www.116szpital.opole.pl

e-mail:

sekretariat@116szpital.opole.pl

NIP:

754-26-05-915

REGON:

531563611

Nr KRS:

0000020994

Konto:

BGK Oddział Opole nr 63 1130 1219 0026 3006 1820 0005

____________________________________________________________________________
     2. Podstawy prawne funkcjonowania:

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu prowadzi działalność na podstawie:

-

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.),

-

zarządzenia nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opolu ,

-

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000020994,

-

wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000018681,

-

statutu Szpitala,

-

wewnętrznych przepisów.

____________________________________________________________________________
     3. Statut szpitala:

Statut 116 Szpitala Wojskowego (w pliku pdf)

____________________________________________________________________________
     4. Struktura własności

Organem założycielskim 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu jest Minister Obrony Narodowej.

____________________________________________________________________________
     5. Skargi i wnioski

Na podstawie pkt. 2 § 6 Decyzji Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego (Dz.Urz.MON.2015.310 ) informuję, iż Dyrektor 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
w Opolu przyjmuje w sprawach skarg, wniosków, petycji, listów i pism w każdy Poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:30

Opracowanie i treść © 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu